Home Education Aanpak tegen racisme en discriminatie in het onderwijs

Aanpak tegen racisme en discriminatie in het onderwijs

In het onderwijs, de cultuur- en mediasector en de wetenschap zou voor discriminatie en racisme geen plaats mogen zijn. Toch is dit aan de orde van de dag. In wooden en daden. Gezien en ongezien. That is why ministers Dijkgraaf, Wiersma and staatssecretaris Uslu met een anappak om (institutional) uitsluiting in deze sectoren tegen te gaan. Hierin staat hoe zij de anappak van discriminatie in het onderwijs, de cultuur- en mediasector en in de wetenschap zien, in synergkeit met deze sectoren. Dat meldt de Rijksoverheid.

Het belang is groot: op school leer je omgaan met elkaar. Een exhibition, book of voorseting vraagt ​​je naar jefez te kijken, or om je te verplaatsen in een ander. De wetenschap brengt ons de insighten die positiväte en collectivee voorgaarden mogelijk maakt. Deze beleidsterreinen hebben ook een grote voorbealfunctie: voor de klas, op tv of in de programing van een culturale instellung is diversität meeten visibil. Of juist pijnlijk afwezig. While het belang van representatie en ‘gezien worden’ buiten kijf staat.

Stage discrimination

De ambitie is om een ​​inclusief en gelijkwaardig aanbod aan te beeden. Elke Nederlander moet zich kunnen herkennen in les-en studiematerialier, exhibitionen, media en archieven. Ook worden einerke kansen ondersteurd: lage vorsehen en onderadvisering op de basicschool en stagediscriminatie in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs mogen niet voorkommen. In addition, it is het belangrijk dat institutions in het onderwijs, de cultuur- en mediasector en de wetenschap als oderweggen een inclusieve organizationalkultuur to create. Waarbij geen discriminatie, racisme en andere vormen van uitsluiting occur en waar inclusione en gelijkwaardigheid de norm zijn.

Inlusie en gelikwaardheid

In de Agenda tegen discriminatie en racisme staat hoe het ministerie van OCW de komende vier jaar discriminatie en racisme tegengaat en hoe inclusie en gelijkwaardigheid wordt bevorderd.

Plannen van het kabinet

NCDR National Program published on September 19, 2022. In dit Nationaal Programma staan ​​​​de plangen van het kabinet om discriminatie en racisme tegen te gaan. De OCW-agenda tegen discriminatie en racisme bevat de ambitions van haar drie bewindspersonen en geift durit invulling aan het Nationaal Programma op de eigen beleidsterreinen. De komende jaren zoekt OCW, samen met other ministries, synergkeit met de NCDR op importante thema’s zoals stagediscriminatie. Ieder ministrye geift de komende jaren op haar eigen wijse invulling aan deze apgave.

Door: Nationale Onderwijsgids

Source link

Previous articleTesla Model S Plaid and Model X Plaid in December near the Netherlands
Next articleBertens assistant coach vrouwenploeg, die zonder Rus tegen Frankrijk aantreedt